Skip to content

Vastuullisuuden sanakirja: Opettele vastuullisuusstandardit

Aloita yrityksen vastuullisuustyö opettelemalla vastuullisuusstandardit.

Jaa kirjoitus

Yritysten vastuullisuustoimiin perehtyessä voi helposti turhautua vaikeaan sanastoon ja lukuisiin eri lyhenteisiin. Monimutkaiset vastuullisuusstandardit voivat hämmentää, kun vastuullisuustoimiala yleistyy ja ammattimaistuu. Yhä useampien yritysten havahduttua vastuullisen liiketoiminnan merkitykseen on tärkeää ymmärtää, millaisia viitekehyksiä siihen liittyy.

Vaikka lyhenteet voivat häiritä tekstin sujuvuutta, kertovat ne usein tärkeistä, kolmannen osapuolen valvomista sertifioinneista tai kansainvälisistä toimintaperiaatteista. Sertifioinnit osoittavat, että vastuullisuustoimet täyttävät määritellyt vaatimukset ja näin ne lisäävät yrityksen vastuullisuustyö uskottavuutta ja luotettavuutta.

Kokosimme yhteen yleisimmät lyhenteet, joihin törmää vastuullisuusraportteja lukiessa.

Agenda 2030 – Kestävän kehityksen tavoitteet

Agenda2030 on keskeisessä osassa yritysten vastuullisuusohjelmissa. Tavoitteiden avulla konkretisoidaan yritysten kestävän kehityksen näkökulma ja vastuullisuusstrategiaa kehitetään yrityksen toiminnalle oleellisten tavoitteiden pohjalta.

SDG – Vuonna 2015 YK:n jäsenmaat sopivat yhteisistä kestävän kehityksen tavoitteista ja toimintaohjelmasta. Tavoiteohjelma Agenda2030 sisältää yhteensä 17 SDG:tä (Sustainable Development Goal), eli kestävän kehityksen tavoitetta. Agenda2030 tähtää äärimmäisen köyhyyden poistamiseen sekä kestävään kehitykseen, jossa huomioidaan tasavertaisesti ympäristö, talous ja ihminen. Globaalit, kaikkia maita sitovat tavoitteet pyritään saavuttamaan vuoteen 2030 mennessä. Tämä tulee olla kaiken vastuullisuustyön perustana.

Tavoitteista voi lukea lisää YK:n kestävän kehityksen tavoitteet -taskukirjasta.

Vastuullisuusstandardit ja raportoinnin toimintaperiaatteet

GRI   Vastuullisuusstandardit kertovat yrityksen sidosryhmille toiminnan vaikutuksista ympäristöön ja yhteiskuntaan. Yritys viestii myös vastuullisuustavoitteistaan ja miten ne aiotaan saavuttaa. GRI, eli Global Reporting Initiative, on kansainvälinen organisaatio, joka on kehittänyt ohjeiston vastuullisuusraportointia varten. GRI-standardit takaavat kansainvälisen vertailtavuuden yleisesti hyväksytyn toimintamallin avulla. Ohjeisto on myös kätevä työkalu yrityksille, joiden täytyy määrittää taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristölliset vaikutuksensa. GRI on YK:n ympäristöjärjestön yhteistyöelin. Myös Rodinia on GRI:n jäsen.

UN Global Compact – YK:n Global Compact aloite pyrkii edistämään vastuullista ja kestävän kehityksen mukaista yritystoimintaa. Tavoitteena on saada yritykset toimimaan Global Compactin kymmenen periaatteen mukaisesti. Periaatteet keskittyvät ihmisoikeuksiin, työ-oloihin, ympäristöön ja korruption vastaiseen toimintaan. Global Compact tukee myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista.

ISO – ISO on lyhenne sanoista International Organization for Standardization, eli kansainvälinen standardisoimisjärjestö. Suomessa ISO:a edustaa Suomen Standardoimisliitto SFS. ISO julkaisee eri aloille ja toimijoille standardeja, joiden avulla taataan tuotteiden ja palveluiden laatu, kestävyys ja turvallisuus. Standardeilla edistetään kansainvälistä vertailtavuutta ja tiedon jakamista yritysten välillä.

Kestävän kehityksen ja vastuullisen liiketoiminnan edistämiseksi ISO tekee yhteistyötä YK:n kanssa.

Käytetyimpiin standardeihin kuuluvat ympäristövaikutuksiin keskittyvät ISO 14000 -standardit.

Ympäristö- ja sosiaalisen vastuun periaatteet

Lisäksi liiketoiminnan vastuullisuutta arvioidaan yrityksen vapaaehtoisilla sitoumuksilla erilaisiin toimintaperiaatteisiin, joista raportoidaan vuosittain.

BSCI – Business Social Compliance Initiative on kansainvälinen aloite, jonka tavoitteena on edistää sosiaalista vastuullisuutta toimitusketjuissa. Yritysten liitto Amfori perusti järjestelmän, jonka avulla yritykset voivat parantaa työolosuhteita kaikkialla maailmassa.

BSCI:n keskeisenä työkaluna ovat eettiset toimintaperiaatteet (Code of Conduct) ja järjestelmä, jonka avulla niiden toteutumista valvotaan. Jäsenet sitoutuvat noudattamaan 11 kansainvälisiin sopimuksiin perustuvaa perussääntöä. Amfori BSCI suorittaa säännöllisiä auditointeja yritysten tehtaille, jotka sijaitsevat riskimaiksi luokitelluilla alueilla. Amfori tarjoaa myös koulutuksia ja työpajoja yrityksille.

B-Corporation – B Corporation -sertifiointi mittaa kokonaisvaltaisesti yrityksen ympäristö- ja yhteiskunnallista vaikutusta. Arviointi kattaa kaiken toimitusketjusta ja raaka-aineista, hyväntekeväisyyslahjoituksiin ja työtekijöiden etuuksiin. B Corpsin laaja yritysverkosto pyrkii edistämään muutosta kohti inklusiivista ja vastuullista liiketoimintaa. Sertifioinnin myöntää voittoa tavoittelematon B Lab -järjestö.

CDP – Kansainvälinen voittoa tavoittelematon järjestö CDP edistää yritysten raportointia ympäristövaikutuksista. Organisaatio kerää ja julkaisee tietoa ilmastonmuutoksen torjumisesta ja siihen sopeutumisesta.

Yhteiskunnallinen Yritys – Vuonna 2011 lanseerattu suomalainen Yhteiskunnallinen Yritys -merkki voidaan myöntää yritykselle tai yhdistykselle, joka toimii vastuullisesti ja ratkoo yhteiskunnallisia ongelmia. Merkki kertoo, että yritys käyttää voitostaan vähintään puolet toimintansa kehittämiseen tai lahjoittaa sen määrittämäänsä hyvään tarkoitukseen. Puolueettomista asiantuntijoista koostuva toimikunta myöntää merkin pääsääntöisesti kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Yrityksille merkki on tehokas tapa viestiä siitä, että yritys on perustettu yhteiskunnallista tarkoitusta varten ja se toimii kestävän hyvinvoinnin rakentajana.

Rakentamisen toimialakohtaiset luokitukset

Vastuullisuusstandardit vaihtelevat toimialoittain. Se, mikä käy elintarviketeollisuudelle, ei välttämättä tehokkaasti mittaa ja säätele rakennusalan vastuullisuutta. Molemmat ovat kuitenkin tärkeitä toimialoja kestävän kehityksen näkökulmasta.

BREAAM ja LEED ®  – Kiinteistö- ja rakennusalalla törmää usein kahteen lyhenteeseen: BREAAM ja LEED. Molemmat ovat ympäristöluokituksia, joilla mitataan, todennetaan ja vertaillaan rakennusten ympäristötehokkuutta.

BREAAM, eli Building Research Establishment Environmental Assessment Method, on laajalti käytössä Euroopassa. Paikallinen BREAAM -arvioija tarkistaa vaatimusten täyttymisen ja luokittelee sertifioitavan rakennuksen yhteen viidestä luokasta: Pass, Good, Very Good, Excellent ja Outstanding.

LEED -luokitus (Leadership in Energy and Environmental Design) puolestaan on maailman käytetyin sertifiointijärjestelmä, jonka vahvuutena on globaali vertailtavuus. Rakennukselle voidaan myöntää joko Certified, Silver, Gold tai Platinium -luokitus.

Suomessa rakennusten ympäristöluokituksia edistää Green Building Council Finland.

Tuotteiden vastuullisuusmerkinnät

Yleisimmät kuluttajatuotteissa käytetyt vastuullisuusmerkinnät liittyvät kestävään luonnonvarojen käyttöön. Vastuullisuusstandardit ovat eri järjestöjen oman valvonnan alla.

MSC ja ASC – Kalatiskillä kuluttajien ostovalintoja ohjaavat Marine Stewardship Councilin ja Aquaculture Stewardship Councilin merkit, jotka kertovat kalan ja äyriäisten kestävästä alkuperästä. MSC:n kestävän kalastuksen sertifiointi takaa, että kalastusyrityksen vaikutukset luonnonvaraisiin kalakantoihin ja ekosysteemeihin on minimoitu. Tieteeseen pohjautuvaa sertifiointiprosessia kehitetään jatkuvasti ja kalastusyrityksiä arvioi kolmannen osapuolen itsenäinen asiantuntijaryhmä. MSC-merkityt merenelävät ovat jäljitettävissä koko toimitusketjun matkalta merestä lautaselle. ASC-sertifioinnin tavoitteena on puolestaan minimoida kalankasvatuksen ympäristövaikutuksia.

FSC – Ostaessasi puusta tai paperista valmistettuja tuotteita kannattaa tarkistaa, näkyykö niissä Forest Stewardship Councilin logoa. FSC-sertifioidut tuotteet on valmistettu puusta, joka on peräisin vastuullisesti hoidetusta metsästä. FSC takaa, että metsätalous toimii luonnon monimuotoisuuden, ympäristön kantokyvyn, sosiaaliset oikeudet ja taloudellisen hyödyn huomioiden. Yritysten kannattaa sertifioida tuotteissa käytetty puuraaka-aine ja vaatia tavarantoimittajilta FSC-sertifioituja materiaaleja tai tuotteita.

RSPO – Viime vuosikymmenen aikana yhä useampi kuluttaja on havahtunut palmuöljyn tuotannon negatiivisiin vaikutuksiin. Laajeneva palmuöljyn viljely on tuhonnut ainutlaatuisia sademetsiä. Roundtable on Sustainable Palm Oil on kehittänyt RSPO-sertifioinnin, joka edistää palmuöljyn kestävää viljelyä. RSPO:n periaatteiden mukaan olennaista tuotannossa on läpinäkyvyys, ympäristövastuu ja luonnon monimuotoisuuden suojelu.

LCA – LCA, eli Life Cycle Assessment on kokonaisvaltainen katsaus tuotteen koko elinkaaren ympäristövaikutuksiin. Arviointi kattaa tuotteen raaka-aineiden hankinnasta, valmistuksesta, kuljetuksesta, käytöstä, huollosta ja hävittämisestä aiheutuvat päästöt. Elinkaariarvioinnilla tuodaan esille tuotteiden välisiä eroja ja se voi olla yrityksille hyödyllinen tapa erottua kilpailijoistaan. Kansainvälinen standardisointijärjestö ISO on laatinut standardit elinkaariarvioinnnin toteuttamiseen.

Vastuullisuusohjelman rakentamiseen kannattaa valita osaava ja kokenut kumppani, joka auttaa yrityksen ohjausryhmää etenemään vastuullisuustyössä sanoista tekoihin ja valitsemaan sopivat vastuullisuusstandardit.

Tilaa uutiskirje

Ymmärrä kestävää viestintää. Saat tuoreimmat uutiset sähköpostiisi.